Kata

Heian Shodan Heian Nidan Heian Sandan Heian Yondan Heian Godan

Filmy:

Heian Shodan (na żółty pas) / Heian Nidan (na pomarańczowy pas) / Heian Sandan (na zielony pas) / Heian Yondan (na 1-szy niebieski pas) / Heian Godan (na 2-gi niebieski pas)

Wszystkie Heian plus Tekki – demonstrują japońskie dzieci

 

Kitei Tekki Shodan Tekki Nidan Tekki Sandan A-Nan-Ku

 

Bassai Dai Bassai Sho Chinte En-Pi Gan-Kaku

 

Gojyu-Shi-Ho Dai Gojyu-Shi-Ho Sho Han-Getsu Ji-In Ji-On

 

Jitte Kan-Ku Dai Kan-Ku Sho Ni-Jyu-Shi-Ho Mei-Kyo

 

Roh-Hai Sho-Dan Roh-Hai Ni-Dan Roh-Hai San-Dan San-Se-Ru Se-San

 

Sei-En-Chin Sei-Pai Shi-So-Chin So-Chin Un-Su

 

Wan-Kan